Menu

Orgadata LogiKal integracija

Modul za integraciju sa Orgadata LogiKal softverom omogućava preuzimanje podataka o artiklima i projektima iz LogiKal-a u Ciklon, sa idejom da se u LogiKal-u radi projektovanje a u Ciklonu nabavka materijala i realizacija projekta.

Struktura podataka o artiklima u Ciklonu je u osnovi slična strukturi u LogiKal-u: postoje osnovni artikli i njihove varijacije, koje su u suštini isti artikl samo druge boje i/ili dužine. Varijacije mogu imati različite šifre i cene kod dobavljača, i što se Ciklon aplikacije tiče vode se kao da su odvojeni artikli: koriste se u dokumentima, vodi se stanje po njima i slično.

Modul ima mogućnost sinhronizacije podataka o artiklima, pri čemu iz LogiKal-a uvlači sve najbitnije podatke - šifru i naziv artikla, kategoriju, jedinicu mere, sliku i pravi po jednu varijaciju za svaku LogiKal-ovu kombinaciju predefinisane boje i dužine artikla. Pošto u LogiKal-u ne postoje varijacije za sve moguće boje (srećom, pošto bi varijacija bilo na milione), ovim se ne dobijaju sve moguće kombinacije. Prilikom importa LogiKal projekta se kreiraju dokumenti sa korišćenim artiklima i varijacijama u Ciklonu, i automatski se kreiraju varijacije koje nedostaju. Na primer, ako se u projektu koristi neka predefinisana boja koja ne postoji u osnovnoj LogiKal-ovoj bazi - ili, čak, ako se koristi neka proizvoljna ručno uneta boja - Ciklon će automatski kreirati novu varijaciju artikla za tu kombinaciju i koristiće je u dokumentima.

Razmena podataka sa Logikalom se obavlja preko fajlova: artikli se eksportuju u Access fajl koji se učitava u Ciklon, to se radi povremeno kada se u Logikalu artikli ažuriraju. Prilikom Access eksporta, Logikal snima i slike artikala i one se istovremeno uvlače u Ciklon. Projekti se eksportuju u XML koji se takođe importuje u Ciklon, pri čemu se kreira jedan ili više dokumenata određenog tipa.

Proces i dokumenti

Iz LogiKal-ovog projekta mogu da se importuju podaci o pozicijama i o materijalu. Lista materijala koja se dobija iz Logikal-a je optimizovana i zato nije podeljena po pozicijama već je jedinstvena za ceo projekat. Zato je optimalno da se pozicije importuju u jedan dokument (porudžbenica dobavljača) a materijal u drugi (specifikacija materijala). Pritom, import oba dokumenta smešta u jedan Ciklon projekat tako da se zna da su povezani.

Navedeni dokumenti predstavljaju početnu tačku za realizaciju projekta (količine koje treba da se isporuče klijentu) i nabavku materijala (količine koje se nabavljaju).Ciklon postoji sofisticirani sistem za dalju obradu ovih podataka pri čemu se sledeći dokumenti (porudžbenice dobavljačima, otpremnice, prijemnice i slično) kreiraju na automatizovan način na osnovu postojećih, bez potrebe da se dokumenti unose ručno, čime se značajno smanjuje mogućnost greške.

Prilikom importa ulazne porudžbenice, za svaku poziciju u projektu se kreira jedinstveni artikl koji dobija šifru po projektu i poziciji, i kreira se dokument sa pozicijama gde je dati artikl i količina. Importuje se i slika pozicije koja se vezuje za artikl tako da se vidi u svakom prikazu (na stanju, u stavkama dokumenata i slično). Ovo je početna tačka za realizaciju projekta, za svaku poziciju može da se kreira proizvodni nalog, otpremnica i faktura ili privremena situacija. Pritom je moguća delimična realizacija - ako se isporuči ili proizvede deo količine, aplikacija vodi evidenciju o tome i zna koja količina je preostala. (Za više detalja o praćenju realizacije, pogledati sledljivost kroz dokumente).

Specifikacija materijala započinje drugu granu procesa, nabavku materijala. Nabavka se, naravno, radi pre realizacije ulazne porudžbenice i značajno je kompleksniji proces. Ona se naslanja na specijalizovanu funkcionalnost nabavke za proizvodnju, što znači da se na osnovu zadatih količina kreiraju porudžbenice prema dobavljačima (ako je potrebno da se poručuje) ili trebovanja (ako nije, tj. postoji slobodna količina na stanju koja se time rezerviše), zatim se roba prima i slično. Postoji posebna specijalizovana forma koja prikazuje zadate količine, artikle i omogućava njihovo automatizovano "raspoređivanje" u sledeće dokumente u procesu, uz minimalni broj klikova (za izbor dobavljača) i unosa podataka (rok i količina), pri čemu prikazuje sve relevantne podatke (stanje magacina, sliku artikla, projekat i klijenta za koga se nabavlja, i slično). Raspoređene količine se prate tako što se uspostavlja veza između dokumenata, i kada materijal stigne na stanje, zna se za koga je poručen i ta količina na stanju se posebno označava kao namenjena za projekat. Aplikacija takođe ima podatak o pakovanjima tako da poručenu količinu zaokružuje na cela pakovanja: kada materijal stigne, samo količina potrebna za projekat će biti rezervisana za njega, višak koji je ostao iz pakovanja je odmah slobodan za druge projekte.

Treći deo je proizvodni nalog, i on se importuje iz Logikal-a, i podržan je import više delimičnih proizvodnih naloga za jedan projekat. Pritom Logikal daje listu materijala koji je potreban samo za pozicije koje se proizvode. Aplikacija vodi računa o tome šta je proizvedeno i šta može da se isporuči. Takođe, aplikacija vodi računa o tome šta od materijala je dostupno na stanju za određeni proizvodni nalog i postoji forma koja omogućava automatizovano kreiranje međumagacinskog prenosa koji te količine prenosi u proizvodni magacin.

Import ima mogućnost da ažurira postojeći dokument, tako da je moguće projekat uvući u Ciklon i krenuti sa nabavkom i pre nego što se specifikacija radova finalizuje. Jedna mogućnost je da se pozicije pritom importuju kao ponuda, koja bi se onda štampala i klijentu slala iz Ciklona, i gde bi ona mogla da dobije novu reviziju kod svakog importa tj. da se vidi kao nezavistan dokument do trenutka kada je klijent prihvati i kada postane ulazna porudžbenica. Sve revizije ponude bi u tom slučaju bile importovane u isti projekat koji import automatski kreira na početku i prepoznaje kod svakog sledećeg importa. Specifikacija materijala bi, sa druge strane, bila importovana uvek samo jedna i njene stavke bi import ažurirao svaki put: ovo bi omogućilo da se proces nabavke materijala pokrene pre nego što je specifikacija finalizovana, što je korisno za artikle za koje su rokovi nabavke duži. Pritom import vodi računa šta je nabavljano i ne briše stavke za koje je nabavka pokrenuta ako su one obrisane u LogiKal-u - naravno, uz obaveštenje korisniku.

Jedna mogućnost koja je interesantna ako se Ciklon aplikacija uvodi postepeno je da se iz LogiKal-a importuju direktno dokumenti za magacin ili nabavku, na primer izlazna porudžbenica (porudžbenica dobavljaču) ili čak prijemnica. U oba slučaja se artikli grupišu po dobavljačima i za svakog dobavljača se pravi po jedan dokument. Ovim se gubi mogućnost praćenja nabavke i evidencija realizacije i namenjenih količina na stanju ali je moguće pustiti aplikaciju u rad u manjem obimu (npr. samo sa evidencijom zaliha) pa uključivati jednu po jednu od ostalih funkcionalnosti.

Koristan otpad i zamena artikala

Aplikacija podržava i upotrebu korisnog otpada koji postoji na stanju. Za ovo postoji posebna funkcionalnost koja, kada se projekat uvlači u Ciklon, pomaže korisniku da vidi šta od traženih artikala ima slobodno na stanju i omogućava da se oni označe za upotrebu u projektu. Aplikacija zatim generiše Excel fajl koji može da se učita u Logikal, koji zatim ponovo uradi optimizaciju sečenja i izbacuju se novi podaci koji se uvlače nazad u Ciklon a koji sada sadrže informaciju šta od korisnog otpada može da se iskoristi i koje su nove količine potrebne. (Primetiti da je ovde bitno Logikalu javiti samo za koristan otpad, za cele profile nije važno jer će oni moći i naknadno da budu rezervisani sa stanja). Prilikom unosa korisnog otpada, korisnik ima opciju da postojeći komad sa stanja predstavi Logikalu kao nešto drugo - na primer, drugu boju (ako planira da ga prefarba) ili dužinu (ako smatra da on može da se iskoristi iako ga Logikal ne bi prihvatio). Takav komad će u Logikal otići sa navedenom bojom i dužinom ali će Ciklon zapamtiti na koji stvarni komad sa stanja se to odnosi i koristiće njega.

Na žalost, Logikal ne vodi računa o tome koji koristan otpad je potrošen: kada uvuče koristan otpad u svoj projekat, on tu listu čuva i ako projekat podelimo na nekoliko delimičnih proizvodnih naloga (dakle, eksportujemo samo određene pozicije i/ili manje količine), on će navedeni koristan otpad uključiti u svaki od njih. Zato je potrebno kod svakog eksporta proizvodnog naloga ponovo uključiti koristan otpad koji je predviđen za taj nalog: ovde će aplikacija pomoći korisniku jer je koristan otpad koji je u predat Logikalu u prvom koraku kada je importovan sav materijal (specifikacija materijala) u stvari rezervisan za taj projekat i proizvodni nalog treba da ga potroši. Takođe, ovim bi u principu trebalo da se reši problem što je, zbog optimizacije sečenja, zbir materijala na faznim proizvodnim nalozima prividno veći od ukupne količine materijala. Koristan otpad koji "izađe" iz određenog proizvodnog naloga, tj. ostane kao višak nakon što se on završi, ostaće rezervisan za dati projekat i koristiće se u sledećoj fazi tj. sledećem proizvodnom nalogu.

Takođe, Ciklon prilikom uvlačenja podataka iz Logikala može da zameni određene artikle nekim drugim, ovo je korisno ako za neki artikl postoji alternativa koja je pristupačnija ili kvalitetnija od one koja je poznata Logikal-u a koja nije u Logikalovoj bazi i ne može se lako dodati. Kao i za koristan otpad, Ciklon pamti zamene artikala za određeni projekat i primenjuje ih kod svih importovanih dokumenata. Ovim se obezbeđuje da importovani proizvodni nalog bude konzistentan sa importovanom ulaznom porudžbenicom.

Na vrh