Menu

Sledljivost kroz dokumente

Modul je predviđen za primenu u procesima gde je potrebno praćenje toka količina artikala kroz vezane dokumente. Na primer, u prodaji ili nabavci je bitno pratiti otpremljenu i fakturisanu količinu za poručenu, u nabavci se prati realizacija trebovanja koja ide kroz nalog za nabavku u porudžbinu pa u prijemnicu i završava u nekakvom nalogu za odvajanje ili otpremnici. U svakom od ovih koraka moguće je vezati više dokumenata (dakle, više porudžbina za jedan nalog za nabavku pa više prijemnica/otpremnica/faktura za svaku porudžbinu itd.) tako da je potreban visok stepen automatizacije kako bi se situacija pratila.

Modul je predviđen za primenu u procesima gde je potrebno praćenje toka količina artikala kroz vezane dokumente.

Dobar primer za ovo je proces nabavke: određenim dokumentom (trebovanje, nalog za nabavku, specifikacija materijala - BoM) zadaju se količine artikala koje treba nabaviti. Za te količine je sada potrebno kreirati porudžbenice, i sistem omogućava da se to radi na proizvoljan način, poručivanjem cele količine ili njenog dela, i to sa više porudžbenica za jednu zadatu stavku ili jednom porudžbenicom za više zadatih.Takođe, prijem poručene robe može da funkcioniše po istom principu (veze više-na-više), i sistem vodi evidenciju tačno šta je sa čime vezano - štaviše, pomaže korisniku da samo "prebacuje" količine iz zahtevane u porudžbenicu, iz porudžbenice u prijemnicu, iz prijemnice u fakturu dobavljača. Na kraju se na svakom koraku zna koja količina je realizovana a koja je preostala a takođe se iz veza vidi u kojoj fazi je realizacija: koliko je od traženog poručeno (a iz roka na porudžbenici se vidi i kada stiže), koliko je pristiglo i slično. Pritom je moguće kreirati i reklamacije dobavljaču koje se vezuju iza prijemnica i koje umanjuju primljene količine.

Za više detalja, pogledati opis toka količina.

Karakteristike:

 • Jednostavan u osnovi: praćenje se izvodi tako što se za svaku stavku dokumenta beleži koja količina je prešla u druge dokumente. Ovo omogućava korisniku da lako razume sistem i čak da popravi eventualne greške.
 • Precizna evidencija: zna se tačno po kojoj stavki kog dokumenta je koja stavka drugog dokumenta kreirana. Na primer, po kojoj stavki porudžbine se isporučuje otpremljena roba.
 • Praćenje realizacije po više osnova: pošto se zna koja količina je prešla u druge dokumente, zna se koliko je preostalo. Takođe, odvojeno se prati realizacija po tipovima dokumenata, tako da se npr. otpremnice i račun-otpremnice posmatraju kao jedna grupa a računi i račun-otpremnice kao druga. U nabavci, trebovanje se realizuje nalogom za odvajanje (predata roba) ili odbijenicom (ne nabavlja se).
 • Podela zaduženja: poslovni proces je moguće podeliti na više nivoa obrade, pri čemu se različite vrste dokumenata nadovezuju jedne na druge. Na primer, magacinska služba obrađuje trebovanja i određene količine prosleđuje službi za nabavku tako što kreira nalog za nabavku. Ona zatim ima sličnu formu za obradu naloga za nabavku u kojoj kreira porudžbenice itd.
 • Konfigurabilnost dokumenata i lako dodavanje novih tipova: rad sa dokumentima se zasniva na standardnom document engine-u u koji je lako dodati nove tipove dokumente sa fino podešenim karakteristikama koje ulaze u neku od zadatih grupa.
 • Više načina za uspostavljanje veza između pojedinačnih dokumenata:
  • Ručno vezivanje - koristi se u jednostavnijim slučajevima ili kada je potrebno popraviti grešku
  • Kopiranje dokumenata - pri kopiranju jednog tipa dokumenta u drugi (npr. iz porudžbine u fakturu), postoji opcija automatskog uspostavljanja veza, kopiranja samo preostale količine itd.
  • Preuzimanje stavki - specijalizovani alat unutar forme za dokumente prikazuje sve moguće "prethodne" dokumente sa kojih dokument može da preuzme stavku, i preostale količine na njima
 • Specijalizovani alat za obradu stavki: na jednom mestu je moguće dobiti sve nerealizovane stavke otvorenih dokumenata i automatski kreirati dokumente koji ih realizuju. Korisnik za svaki sledeći dokument ima po jednu ili više kolona - "poručiti", "otpremiti", "fakturisati" i slično - i kada unese količinu u nju, forma sama pronalazi u koji dokument će zadatu količinu da doda, a po potrebi kreira dokument i/ili stavku. Pri tom, forma je izuzetno prilagodljiva tako da je moguće napraviti je za tačno određenu upotrebu, dodati sve potrebne informacije (stanje magacina, ukupne planirane količine i slično) i dodatne podatke (izbor dobavljača po ceni, zamenskog artikla itd). U pitanju je vrhunski alat koji nemerljivo povećava produktivnost pojedinačnog korisnika i omogućava mu na jednom mestu potpunu kontrolu nad situacijom.
 • Specijalizovani algoritam za razrešavanje toka količina: aplikacija može da analizira graf veza između dokumenata i zaključi gde je određena količina završila. Na primer, ako je količina iz trebovanja išla u dva naloga za nabavku pa na osnovu toga kreirane tri porudžbine koje su pristigle sa dve prijemnice (i to ne kompletne), sistem sam odlučuje za koje trebovanje je primljena roba stigla. Pritom poštuje prioritete dokumenata i redosled kojim su kreirani.
 • Moguća integracija sa "običnim" poslovanjem: svi dokumenti koji se koriste, kao što se vidi, su standardni poslovni dokumenti koji imaju i svoju uobičajenu primenu.

Treba imati u vidu da je ovakva sledljivost delimična, omogućava praćenje uzročno-posledičnih veza ali ne i kompletan tok artikala od ulaza do izlaza ili potrošnje u proizvodnji. Da bi se ta funkcionalnost upotpunila, aplikacija omogućava rad sa revizijama i serijskim brojevima.

Na vrh