Menu

Orgadata LogiKal integracija

Modul za integraciju sa Orgadata LogiKal softverom omogućava preuzimanje podataka o artiklima i projektima iz LogiKal-a u Ciklon, sa idejom da se u LogiKal-u radi projektovanje a u Ciklonu nabavka materijala i realizacija projekta.

Struktura podataka o artiklima u Ciklonu je u osnovi slična strukturi u LogiKal-u: postoje osnovni artikli i njihove varijacije, koje su u suštini isti artikl samo druge boje i/ili dužine. Varijacije mogu imati različite šifre i cene kod dobavljača, i što se Ciklon aplikacije tiče vode se kao da su odvojeni artikli: koriste se u dokumentima, vodi se stanje po njima i slično.

Modul ima mogućnost sinhronizacije podataka o artiklima, pri čemu iz LogiKal-a uvlači sve najbitnije podatke - šifru i naziv artikla, kategoriju, jedinicu mere, sliku i pravi po jednu varijaciju za svaku LogiKal-ovu kombinaciju predefinisane boje i dužine artikla. Pošto u LogiKal-u ne postoje sve moguće boje (srećom, pošto bi varijacija bilo na milione), ovim se ne dobijaju sve moguće varijacije. Prilikom importa LogiKal projekta, pri čemu se kreiraju dokumenti sa korišćenim artiklima i varijacijama u Ciklonu, automatski se kreiraju varijacije koje nedostaju. Na primer, ako se u projektu koristi neka predefinisana boja koja ne postoji u osnovnoj LogiKal-ovoj bazi - ili, čak, ako se koristi neka proizvoljna ručno uneta boja - Ciklon će automatski kreirati novu varijaciju artikla za tu kombinaciju i koristiće je u dokumentima.

Iz LogiKal-ovog projekta mogu da se importuju podaci o pozicijama i o materijalu. Na žalost, data lista materijala je optimizovana i zato nije podeljena po pozicijama već je jedinstvena za ceo projekat. Zato je optimalno da se pozicije importuju u jedan dokument (porudžbenica dobavljača) a materijal u drugi (specifikacija materijala). Pritom, import oba dokumenta smešta u jedan Ciklon projekat tako da se zna da su povezani.

Navedeni dokumenti predstavljaju početnu tačku za realizaciju projekta (količine koje treba da se isporuče klijentu) i nabavku materijala (količine koje se nabavljaju).Ciklon postoji sofisticirani sistem za dalju obradu ovih podataka pri čemu se sledeći dokumenti (porudžbenice dobavljačima, otpremnice, prijemnice i slično) kreiraju na automatizovan način na osnovu postojećih, bez potrebe da se dokumenti unose ručno, čime se značajno smanjuje mogućnost greške.

Prilikom importa ulazne porudžbenice, za svaku poziciju u projektu se kreira jedinstveni artikl koji dobija šifru po projektu i poziciji, i kreira se dokument sa pozicijama gde je dati artikl i količina. Importuje se i slika pozicije koja se vezuje za artikl tako da se vidi u svakom prikazu (na stanju, u stavkama dokumenata i slično). Ovo je početna tačka za realizaciju projekta, za svaku poziciju može da se kreira proizvodni nalog, otpremnica i faktura ili privremena situacija. Pritom je moguća delimična realizacija - ako se isporuči ili proizvede deo količine, aplikacija vodi evidenciju o tome i zna koja količina je preostala. (Za više detalja o praćenju realizacije, pogledati sledljivost kroz dokumente).

Specifikacija materijala započinje drugu granu procesa, nabavku materijala. Nabavka se, naravno, radi pre realizacije ulazne porudžbenice i značajno je kompleksniji proces. Ona se naslanja na specijalizovanu funkcionalnost nabavke za proizvodnju, što znači da se na osnovu zadatih količina kreiraju porudžbenice prema dobavljačima (ako je potrebno da se poručuje) ili trebovanja (ako nije), zatim se roba prima i slično. Postoji posebna specijalizovana forma koja prikazuje zadate količine, artikle i omogućava njihovo automatizovano "raspoređivanje" u sledeće dokumente u procesu, uz minimalni broj klikova (za izbor dobavljača) i unosa podataka (rok i količina), pri čemu prikazuje sve relevantne podatke (stanje magacina, sliku artikla, projekat i klijenta za koga se nabavlja, i slično). Raspoređene količine se prate tako što se uspostavlja veza između dokumenata, i kada materijal stigne na stanje, zna se za koga je poručen i ta količina na stanju se posebno označava kao namenjena za projekat.

Import ima mogućnost da ažurira postojeći dokument, tako da je moguće projekat uvući u Ciklon i krenuti sa nabavkom i pre nego što se specifikacija radova finalizuje. Jedna mogućnost je da se pozicije pritom importuju kao ponuda, koja bi se onda štampala i klijentu slala iz Ciklona, i gde bi ona mogla da dobije novu reviziju kod svakog importa tj. da se vidi kao nezavistan dokument do trenutka kada je klijent prihvati i kada postane ulazna porudžbenica. Sve revizije ponude bi u tom slučaju bile importovane u isti projekat koji import automatski kreira na početku i prepoznaje kod svakog sledećeg importa. Specifikacija materijala bi, sa druge strane, bila importovana uvek samo jedna i njene stavke bi import ažurirao svaki put: ovo bi omogućilo da se proces nabavke materijala pokrene pre nego što je specifikacija finalizovana, što je korisno za artikle za koje su rokovi nabavke duži. Pritom import vodi računa šta je nabavljano i ne briše stavke za koje je nabavka pokrenuta ako su one obrisane u LogiKal-u - naravno, uz obaveštenje korisniku.

Jedna mogućnost koja je interesantna ako se Ciklon aplikacija uvodi postepeno je da se iz LogiKal-a importuju direktno dokumenti za magacin ili nabavku, na primer izlazna porudžbenica (porudžbenica dobavljaču) ili čak prijemnica. U oba slučaja se artikli grupišu po dobavljačima i za svakog dobavljača se pravi po jedan dokument. Ovim se gubi mogućnost praćenja nabavke i evidencija realizacije i namenjenih količina na stanju ali je moguće pustiti aplikaciju u rad u manjem obimu (npr. samo sa evidencijom zaliha) pa uključivati jednu po jednu od ostalih funkcionalnosti.

Na vrh