Menu

Nabavka za proizvodnju

Za nabavku materijala za proizvodnju koristi se standardni Ciklon modul nabavke, konfigurisan za primenu u proizvodnji. Ovo znači upotrebu određenog skupa dokumenata i njihovog grupisanja u projekte.

Glavne karakteristike:

 • Jednokratni unos količina i artikala za nabavku i njihovo automatsko dalje preuzimanje bez prekucavanja. Najčešće se počinje sa specifikacijom materijala i te stavke se dalje "prebacuju" u sledeće dokumente, kompletne ili deo po deo, korišćenjem specijalizovanih alata koji to automatizuju.
  • Alati omogućavaju raspoređivanje traženih količina u različite dokumente, sa drugim dobavljačima ili rokovima
 • Veze između stavki dokumenata iz kojih se vidi šta je za koga nabavljano.
 • Roba na stanju koja je namenski nabavljena se označava kao takva kako ne bi bila potrošena za nešto drugo.

Dokumenti koji se obično koriste:

 • Specifikacija materijala: dobija se na osnovu proizvodnog procesa i količina koje se proizvode. Predstavlja zadate količine artikala (uglavnom materijala) koje treba obezbediti.
 • Nalog za nabavku: alternativni način da se zadaju količine, mimo proizvodnog procesa.
 • Izlazna porudžbenica - porudžbenica dobavljaču, za količine koje se poručuju.
 • Trebovanje - za količine koje se ne poručuju (imamo ih na zalihama), rezervišu količine.
 • Prijemnica - prima poručenu robu na stanje.
 • Izlazna reklamacija (reklamacija dobavljaču) - umanjuje primljenu robu i označava da je potrebna dodatna nabavka.
 • Odbijenica za nabavku - opciono, ako je potrebno da se zatvori proces nabavke bez poručivanja i trebovanja.
 • Proizvodni nalog, nalog za eksternu obradu - skida jedne artikle sa stanja i vraća druge

Proces se pokreće specifikacijom materijala ili nalogom za nabavku, gde su specificirane potrebne količine traženih artikala. Dokumenti se nalaze u određenim projektima i time se označava za koje projekte se količine obezbeđuju. Na osnovu njih se sada kreiraju ili trebovanja da bi se rezervisao materijal koji postoji na stanju ili porudžbenice za različite dobavljače ako je potrebno poručivanje.

Porudžbenice za dobavljače nisu vezane za projekte: poručivanje je konsolidovano, što znači da se poručuje istovremeno za više različitih projekata. Takođe je moguće napraviti naloge za nabavku koji nisu u projektima, ti artikli će se smatrati da su nabavljeni za zalihe ali mogu se poručivati zajedno sa namenskim artiklima.

Za poručivanje postoji u aplikaciji specijalizovan alat koji omogućava lako raspoređivanje traženih količina u porudžbine i trebovanja, uz izbor dobavljača i roka isporuke. On prikazuje listu traženih artikala i za njenu obradu je dovoljno uneti količinu koja se poručuje ili trebuje i alat je sam dodaje u odgovarajući dokument, koji kreira ako isti već ne postoji, automatski dodaje u njega stavke i slično. Mogućnost izbora roka znači da korisnik koji poručuje robu može da podeli količinu jednog artikla na više stavki porudžbenice sa različitim rokovima.

Postoje veze između stavki tako da se tačno zna šta je odakle došlo, i kada stigne dobavljačeva isporuka, primljene količine se povezuju sa svojim porudžbenicama. Prilikom prijema robe, u aplikaciji se vidi šta je poručeno od određenog dobavljača i moguće je samo uneti pristigle količine i time napraviti prijemnicu koja se automatski povezuje sa odgovarajućim porudžbenicama.

Na osnovu uspostavljene veze između dokumenata, vidi se kome je primljena količina namenjena - da li za zalihe ili za određeni projekat. Ako je namenjena projektu, u prikazu stanja se namenjena količina prikazuje odvojeno i vidi se koja količina je slobodna. Kada se roba izdaje sa stanja, izdatnica se takođe vezuje na odgovarajući projekat i time evidentira koliko je od namenjene količine potrošeno. Slično važi i ako se određena roba vraća na stanje, povratnica se vezuje za projekat i označava vraćenu količinu kao i dalje namenjenu za stanje, kao i za dokumente koji skidaju jedne artikle sa stanja a vraćaju druge kao što su proizvodni nalog ili nalog za eksternu obradu: u oba ova slučaja se u jednom trenutku određene količine otpremaju na obradu i skidaju sa stanja i iz namenjene količine, a kasnije se vraćaju drugi artikli na stanje i evidentiraju kao namenjeni za projekat.

Za više detalja po pitanju alata za poručivanje i praćenja veza, pogledati tok količina.

Na vrh