Menu
Funkcionalnosti

Funkcionalnosti (7)

Artikli

Šifarnik artikala sadrži sledeće podatke:

 • Osnovni podaci - naziv, šifra, stopa pdv, jedinica mere, kratak opis, opis, osnovno pakovanje, proizvođač, glavni dobavljač, tarifni broj itd. Moguće je deaktiviranje artikla bez brisanja, neaktivni artikli više ne mogu da se dodaju u nove dokumente a ostaju u starim.
 • Hijerarhijska kategorizacija, sa kategorijama i potkategorijama. Na svakoj kategoriji može da se definiše šifra i naziv, stopa PDV, zadužene osobe itd. tako da su ti podaci zajednički za sve artikle u datoj kategoriji i njenim potkategorijama.
 • Atributi - korisnici sa odgovarajućim privilegijama mogu da definišu dodatne specifične atribute koje će artikli u određenim kategorijama imati. Na primer, kompjuterski monitori mogu da imaju dijagonalu, aluminijumski profili mogu da imaju dužinu i boju, i slično. Atributi mogu biti numeričkog, tekstualnog i da/ne tipa, i mogu da imaju ili vrednosti koje su predefinisane (tako da se bira jedna od ponuđenih) ili da se slobodno unesu. Moguća je pretraga po njima.
 • Cene
  • Nabavne cene i šifre - artikl ima listu cena kod različitih dobavljača, sa dobavljačevim šiframa i pakovanjima. Takođe postoji datum važenja i moguće je evidentirati istorijat promena. Cene se mogu unositi ili direktno na artikl ili kao poseban dokument (cenovnik dobavljača). Moguća je pretraga artikala po dobavljačevim šiframa.
  • Prodajne cene - definiše se osnovna prodajna cena i prodajne cene ili rabat po kategorijama klijenata ili pojedinačnim klijentima.
  • I jedne i druge cene aplikacija koristi da izračuna prodajnu ili nabavnu cenu kada se artikl doda u dokument određenog tipa (npr. porudžbenicu ili ponudu).
 • Konverzije jedinice mere - odnos između osnovne jedinice mere i jedne ili više alternativnih. Na primer, ako je artikl profil koji se vodi na komad, može da postoji konverzija u metre gde se unese njena dužina. Ovo posle olakšava unos količine u određene dokumente jer je moguć unos i u alternativnim jedinicama pri čemu se količina u osnovnoj jedinici automatski izračunava.
 • Varijacije artikla - jedan artikl može imati neograničen broj varijacija koje predstavljaju isti taj artikl sa drugim atributima (npr. druga boja ili dužina). Varijacije mogu da imaju svoje cene i šifre kod dobavljača, svoje atribute (npr. boju) i svoje konverzije jedinice mere (npr. dužinu). Prilikom unosa stavki u dokumente, bira se osnovni artikl i njegova varijacija, i stanje magacina se vodi u skladu sa time.
 • Revizije (serije/lotovi/batch-evi) - artikl može imati definisane revizije i prilikom unosa stavki dokumenata, pored artikla može da se izabere i revizija. Moguće je definisati aktuelnu reviziju za artikl tako da se ona automatski izabere na dokumentu kada se izabere taj artikl, što je pogodno u proizvodnji artikala kojima se proizvodni proces menja kroz vreme. Stanje magacina se takođe vodi po revizijama, i to je, pored proizvodnje, bitna stvar u sledljivosti u nabavci jer se tačno prati koji batch sirovina je odakle stigao i gde je iskorišćen, a takođe je moguće automatski generisati novu reviziju prilikom prijema materijala.
 • Procesi - u verziji aplikacije koja podržava proizvodnju, moguće je definisati jedan ili više proizvodnih procesa za artikl. Definišu se operacije sa hijerarhijskom strukturom (pod-procesi) na koje mogu da se vezuju artikli sa količinama kao ulaz ili izlaz iz operacije. Kada se kreira proizvodni nalog za određeni artikl, proces se automatski kopira na njega i može da se menja nezavisno od procesa na artiklu, na osnovu procesa i količine koja se proizvodi se automatski kreira specifikacija materijala (koji se zatim nabavlja i kasnije troši) a u proizvodnji se za svaki proizvedeni komad evidentira koje operacije su izvršene. (Za više detalja, pogledati deo vezan za proizvodnju).
 • Prevodi - naziv i opis artikla mogu se zadati u više različitih jezika.
 • Slike - za artikl je moguće odrediti više slika, po jednu za svaku vrstu (pri čemu se i vrste slobodno definišu u aplikaciji), i sa automatski generisanim umanjenim (thumbnail) slikama. Slike se prikazuju na bitnim mestima, u pretrazi artikala ili prilikom izbora artikla u stavkama dokumenata, a takođe mogu da se dodaju u bitne izveštaje za štampu kao što je npr. proizvodni nalog ili plan proizvodnje.
 • Prilozi - moguće vezivanje bilo kakvih fajlova za određeni artikl. Fajlovi se smeštaju centralizovano na server i dostupni su svim korisnicima, zavisno od privilegija.
Pročitaj sve...

Sledljivost kroz dokumente

Modul je predviđen za primenu u procesima gde je potrebno praćenje toka količina artikala kroz vezane dokumente. Na primer, u prodaji ili nabavci je bitno pratiti otpremljenu i fakturisanu količinu za poručenu, u nabavci se prati realizacija trebovanja koja ide kroz nalog za nabavku u porudžbinu pa u prijemnicu i završava u nekakvom nalogu za odvajanje ili otpremnici. U svakom od ovih koraka moguće je vezati više dokumenata (dakle, više porudžbina za jedan nalog za nabavku pa više prijemnica/otpremnica/faktura za svaku porudžbinu itd.) tako da je potreban visok stepen automatizacije kako bi se situacija pratila.

Pročitaj sve...
Subscribe to this RSS feed